Naszym Klientom i Zleceniodawcom oferujemy szeroką gamę świadczonych usług:

 • sporządzanie map do celów projektowych w postaci numerycznej oraz analogowej
 • pomiary realizacyjne - tyczenie budynków, budowli, sieci uzbrojenia terenu
 • powykonawcze pomiary inwentaryzacyjne budynków, budowli, sieci i infrastruktury uzbrojenia technicznego terenu, m.in.:

  - elektroenergetycznych
  - wodociągowych
  - kanalizacyjnych: sanitarnych, deszczowych, przemysłowych, itp.
  - gazowych
  - telekomunikacyjnych i TV kablowych
  - ciepłowniczych
  - technologicznych i przemysłowych różnego rodzaju, itp.

 • pomiary sytuacyjno-wysokościowe terenu oraz opracowywanie ich wyników
 • opracowywanie przestrzennych - numerycznych - modeli ukształtowania powierzchni terenu
 • sporządzanie mapy zasadniczej i map sytuacyjno - wysokościowych w postaci numerycznej oraz analogowej
 • sporządzanie dokumentacji geodezyjnej do celów prawnych
 • kompleksowa geodezyjna obsługa spraw związanych z gospodarowaniem nieruchomościami: badanie stanu prawnego nieruchomości, sporządzanie map do celów prawnych, dokumentów związanych z wykupem, zamianą, wywłaszczeniem lub przewłaszczeniem nieruchomości, konsolidacja działek ewidencyjnych
 • rozgraniczanie nieruchomości, wykonywane w trybie administracyjnym
 • wznawianie znaków granicznych - okazania granic
 • podziały nieruchomości na terenach zabudowanych - zurbanizowanych
 • podziały nieruchomości - gruntów na terenach rolnych i leśnych
 • podziały pod poszerzenia pasów drogowych
 • prace geodezyjne z zakresu ewidencji gruntów i budynków (katastru nieruchomości)
 • pomiary wykonywane w celu ustalenia powierzchni zasiewów upraw
 • kompleksowa geodezyjna obsługa procesu inwestycyjnego
 • geodezyjne pomiary realizacyjne w toku budowy i montażu obiektów budowlanych
 • pomiary specjalne dla potrzeb dróg kołowych, kolejowych, itp. oraz urządzeń na tych obiektach
 • pomiary obiektów wysokich wraz z ich wizualizacją
 • pomiary wykonywane w celu ustalenia objętości mas ziemnych
 • pomiary odkształceń i przemieszczeń budynków i budowli oraz wyznaczanie ich wartości
 • pomiary przemieszczeń podłoża, gruntu oraz wyznaczanie ich wartości
 • geodezyjne badanie geometrii budowli i urządzeń przemysłowych
 • projektowanie, zakładanie i pomiar osnowy realizacyjnej poziomej i wysokościowej oraz opracowywanie ich wyników

Masz pytania? potrzebujesz wycenić prace?